QUY ĐỊNH KHIẾU NẠI

1. Khiếu nại và xử lý:

1.1 Thời hạn chấp nhận khiếu nại:

Mọi khiếu nại liên quan đến Đơn hàng bị mất, bị hư hỏng, bị suy suyển, tổn thất phải được lập thành biên bản và phải được gửi đến SWIFT247 trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm hệ thống ghi nhận tình trạng giao hàng.

1.2 Thời gian tiếp nhận khiếu nại:

Thời gian phản hồi tiếp nhận khiếu nại được tính kể từ khi SWIFT247 nhận được biên bản khiếu nại của khách hàng (trong giờ làm việc hành chính) như sau:

  • Trong vòng 03 giờ đối với những khiếu nại phát sinh cho trường hợp giao/ lấy hàng.
  • Trong vòng 24 giờ đối với khiếu nại cho các trường hợp còn lại (mất, thất lạc, tổn thất hàng hóa).

1.3 Kênh tiếp nhận khiếu nại:

Hotline: 1900 272747, email: cskh@swift247.vn

2. Thời gian trả lời khiếu nại

Trong khoảng từ 05 đến 07 ngày làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu nại và Khách hàng cung cấp đầy đủ bằng chứng liên quan đến việc khiếu nại đủ căn cứ để xác minh lỗi do bên nào.

3. Bồi thường thiệt hại:

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Khách hàng: Khách hàng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh cho SWIFT247 và bên thứ ba liên quan (nếu có) trong trường hợp:

  • Thiệt hại xảy ra do lỗi của Khách hàng.
  • Hàng hóa thuộc danh mục Hàng hóa cấm vận chuyển gây thiệt hại đến SWIFT247 hoặc bên thứ ba khác (nếu có).
  • Hàng hóa không đóng gói đúng quy cách gây thiệt hại đến SWIFT247 hoặc bên thứ ba khác (nếu có).
  • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của SWIFT247: SWIFT247 có trách nhiệm bồi thường thiệt hại thực tế và trực tiếp phát sinh trong quá trình cung ứng Dịch vụ. Trong trường hợp thiệt hại xảy ra do một phần lỗi của Khách hàng, SWIFT247 sẽ chỉ bồi thường thiệt hại tương ứng với phần lỗi của SWIFT247.
  • Chính sách bồi thường thiệt hại cho Hàng hóa mất mát, tổn thất, hư hỏng được thực hiện theo quy định tại Khoản 8 (Điều khoản sử dụng).